Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovparken

§ 1.

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Skovparken”, dens område er arealerne omfattet af partiel byplan nr. 4, med undtagelse af areal mellem sti syd for Egernvænget og motorvejen.

Dens hjemsted er Nyborg kommune, jfr. § 3.

Foreningens værneting er retten i Nyborg.

Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse.

§ 2.

Grundejerforeningen er stiftet dels i henhold til deklaration tinglyst 15/2 1974 for så vidt angår de arealer, der er omfattet af nævnte deklaration (Harevænget 1-79), dels i henhold til deklaration tinglyst 20/8-1976 for så vidt angår de heri nævnte arealer (Hjortevænget 1-79) og for så vidt angår det resterende areal af grundejerforeningens område i henhold til bestemmelsen herom i de respektive ejeres tinglyste skøder.

Grundejerforeningen har til formål blandt andet i overensstemmelse med de nævnte deklarationer og servitutbestemmelser at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser såvel indadtil som udadtil, herunder blandt andet at forestå finansiering, administration, vedligeholdelse, drift og renholdelse af stier, hegn og beplantning samt fælles friarealer, idet vængerne henligger som private fællesveje og vedligeholdes af de enkelte vængers lodsejere i fællesskab.

Desuden forestår grundejerforeningen finansiering, administration, drift, vedligeholdelse og nyanlæg af fællesantenneanlægget.

§ 3.

Foreningen er upolitisk og kan uden ændringer i nærværende love tilsluttes eventuel sammenslutning af grundejerforeninger eller lignende.

Ejere af parceller, der er udstykket af det i § 1 nævnte område er berettiget og forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen.

Ejere af andelsboliger i det i § 1 nævnte område er berettiget og forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen.

Almennyttige boligselskaber i det i § 1 nævnte område er berettiget og forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen.

Stemmeretten kan overdrages til den lokale afdelingsbestyrelse. Medlemskab tegnes pr. lejlighed/boligenhed.

Som associerede medlemmer optages automatisk antennebrugere udenfor grundejerforeningens område, som efter ansøgning tilslutter sig fællesantenneanlægget.

Ophører et medlem at være ejer, bortfalder medlemsretten og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af de omhandlede ejendomme indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer får ved indtrædelsenanpartsvis ret til foreningens formue.

§ 4.

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest overtagelsesdagen fremsendes til foreningen.

Medlemskabet er først effektivt, når kontingentet er betalt.

§ 5.

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår.

For associerede medlemmer fastsættes et særligt kontingent.

Kontingentet betales halvårligt forud, eller på den af bestyrelsen fastsatte måde.

Restancer med kontingent og andre medlemmerne pålagte bidrag, herunder bidrag til fællesantenne, medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og eventuelt i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger, herunder advokatsalær, behørigt er indbetalt. Herudover kan bestyrelsen beslutte uden yderligere varsel at lade medlemmets forbindelse med fællesantenneanlægget afbryde.

Det samme kan ske, såfremt et medlem foretager indgreb i anlægget eller stikket, eller lader det foretage af andre end sådanne, der er godkendt af foreningen. (Indtil videre: Ole Eriksen Kabel TV ApS.) Gentilslutning kan først ske, når installationen er lovliggjort, og når det pågældende medlem har betalt alle restancer samt et gebyr fastsat af bestyrelsen.

§ 6.

Fordelingen af de på de enkelte medlemmer faldende bidrag og kontingenter i henhold

til § 5 skal ske med lige parter til hver parcel, andel eller lejlighed/boligenhed.

§ 7.

For dispositioner, foretaget af bestyrelsen inden for den af bestyrelsen ved nærværende vedtægt givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter general-forsamlingsbeslutning hæfter medlemmerne solidarisk én for alle og alle for én.

Associerede medlemmer hæfter dog kun solidarisk i forhold til fællesantenneanlægget.

§ 8.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en to-årigperiode, idet der dog afgår skiftevis to og tre medlemmer hvert år, første år efter lodtrækning. Til bestyrelsen vælges endvidere to suppleanter, der vælges for et år ad gangen.

Der kan finde genvalg sted.

I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, for eksempel assistance fra advokat, landinspektør, arkitekt, ingeniør m.v.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt ydes kassereren, sekretæren og eventuelt andre medlemmer af bestyrelsen et rimeligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

§ 9.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.

Denne råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle henseender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer. Ved salg, køb eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af formanden i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.

§ 10.

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det, dog mindst 1 gang i kvartalet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede, heraf enten formanden eller kassereren.

Formanden – eller i hans fravær kassereren – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt ved selvvalg gældende til næste ordinære generalforsamling, supplere sig med en af de ved generalforsamlingen valgte suppleanter.

§ 11.

Kassereren modtager foreningens indtægter, og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Kassereren underskriver alle kvitteringer og kassebeholdningen skal henstå på en konto i bank, sparekasse eller postgiro og kontoen skal være klausuleret, således af kassereren kun kan hæve på kontoen i foreningen med formanden eller sekretæren.

Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 1.000,-.

Foreningens regnskabsår er fra 1/1 – 31/12. Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden inden den 15/2.

Formanden videreekspederer regnskabet til den af generalforsamlingen valgte registrerede eller statsaut. revisor, der har en måned til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger.

Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest 15/3.

For fællesantenneanlægget føres særligt regnskab.

§ 12.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 2 ugers varsel, og samtidig skal det reviderede regnskab samt foreningens budget for det kommende år fremsendes.

Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt tilgå medlemmerne inden generalforsamlingen.

§ 13.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte mener.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 14.

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forslag fra bestyrelsen
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af registreret eller statsaut. revisor
  10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på den kommende generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes formanden senest den 1. marts inden den pågældende generalforsamling.

Forslagsstilleren eller dennes befuldmægtigede skal være tilstede på generalforsamlingen, og motivere sit forslag. I modsat fald kan forslaget ikke behandles.

§ 15.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 10 % af de tilstedeværende medlemmer eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning. Hver parcel, andel eller lejlighed/boligenhed giver én stemme. Ejere af flere parceller andele eller lejligheder/boligenheder skal på en generalforsamling kun kunne afgive et antal stemmer, der svarer til samme procent af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen, som svarer til den procent hans egne stemmer udgør af de samlede stemmeberettigede medlemmer incl. stemmefuldmagter. Ved udregningen af procenterne og stemmerne foretages almindelig oprunding til hele tal. Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig skriftlig fuldmagt til et andet medlem, dog således at intet medlem kan afgive mere end to stemmer ved fuldmagt.

Associerede medlemmer har dog kun stemmeret i spørgsmål, der angår antenneanlægget, herunder dets budget og regnskab.

Til vedtægtsændringer fordres, at så mange medlemmer afgiver deres stemme, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede deltager i stemmeafgivningen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer, stemmer for.

Såfremt en ordinær generalforsamling ikke er beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer, da er en af bestyrelsen indkaldt ekstraordinær generalforsamling beslutningsdygtig vedrørende de samme vedtægtsændringer uanset de fremmødtes antal. Forslag til vedtægtsændringer kan herefter vedtages med almindeligt flertal.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 16.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og denne har da fuld bevisgyldighed i enhver henseende.